Tiêu đề của website

Các loại thương hiệu

 05/06/18 778

Cũng giống như thuật ngữ thương hiệu, việc phân loại thương hiệu cũng không giống nhau theo những quan điểm khác nhau. Dưới đây là cách phân loại thương hiệu được trình bày trong cuốn sách Thương hiệu với nhà quản lý PGS. TS Nguyễn Quốc Thịnh & ThS. Nguyễn Thành Trung.

 

 

Các loại thương hiệu

Bạn nghĩ thương hiệu được phân loại như thế nào?

Cũng giống như thuật ngữ thương hiệu, việc phân loại thương hiệu cũng không giống nhau theo những quan điểm khác nhau. Người ta có thể chia thương hiệu thành: Thương hiệu hàng hóa, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp,... hoặc chia ra thành thương hiệu hàng hóa, thương hiệu dịch vụ, thương hiệu nhóm, thương hiệu tập thể, thương hiệu điện tử (thương hiệu trên mạng, tên miền)... hoặc chia ra thành thương hiệu chính, thương hiệu phụ, thương hiệu bổ sung,... Mỗi loại thương hiệu khác nhau sẽ có những đặc tính khác nhau và đặc trưng cho một tập hợp sản phẩm nhất định. Chính vì thế mà chiến lược xây dựng và phát triển cho từng loại thương hiệu cũng không hẳn là giống nhau.

 

Theo tiếp cận của quản trị thương hiệu và marketing, thương hiệu có thể được chia thành: thương hiệu cá biệt (thương hiệu cá thể, thương hiệu riêng); Thương hiệu gia đình; Thương hiệu tập thể (thương hiệu nhóm); Thương hiệu quốc gia.

Trích sách Thương hiệu với nhà Quản lý 

PGS. TS Nguyễn Quốc Thịnh & ThS. Nguyễn Thành Trung